مصاحبه با نفر دوم رشته حسابداری سال 87

دوستان گرامی متن حاضر برگرفته از صحبتهای آقای ابراهیم ابراهیمی دانشجوی رتبه
۲ آزمون ارشد حسابداری 87 است که ضمن تشکر از ایشان مطالب مطروحه ذکر می گردد.

این مصاحبه از این سایت برداشته شده

دوستان گرامی متن حاضر برگرفته از صحبتهای آقای ابراهیم ابراهیمی دانشجوی رتبه ۲ آزمون ارشد حسابداری امسال است که ضمن تشکر از ایشان مطالب مطروحه ذکر می گردد.

سوال: منابع دروس حسابداری مالی را معرفی نمایید:
پاسخ:کتابهای زیادی در زمینه حسابداری مالی مطالعه کردم. کتابهای حسابداری مالی دکتر بزرگ اصل(نشریه 175 سازمان). حسابداری میانه 1 و حسابداری میانه 2 جمشید اسکندری. کتاب حسابداری میانه 1 دکتر نوروش و کرمی(ترجمه چستین و فلاهرتی) و نیز دو جلد کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی دکتر نوروش و همکاران.
کتابهای میانه پیام نور را نیز خوانده بودم. البته جزوه حسابداری میانه دکتر خواجوی را نیز مطالعه کردم.
از میان سایر کتب راهنماهای بکار گیری استاندارد موجودی کالا و سرمایه گذاری را خواندم که دومی بسیار مفید بود.
در زمینه تست مالی و میانه کتابهای جمشید اسکندری و مرادزاده و نیز تستهای استانداردهای حسابداری دکتر عثمانی و اسکندری مناسب بود. این کتابها به همراه مروری جامع بر حسابداری مالی مجموعه کتابهای تست را تشکیل میداد.


سوال:در مورد دروس حسابداری پیشرفته بفرمایید.
پاسخ:من آخرین کتاب حسابداری پیشرفته دکتر خوش طینت(تجدید نظر شده) و نیز استانداردهای حسابداری(18 و 19) در این زمینه را مطالعه کردم. البته در مورد دروس پیشرفته جزوه های درسی دکتر خواجوی نیز مفید بود. تستهای حسابداری پیشرفته خوش طینت و نیز حسابداری مالی اسکندری را نیز مطالعه کردم. آخرین تستهای مربوط به آزمون جامعه حسابداران رسمی را نیز دیدم که چندین سوال از آن انتخاب شده بود.


سوال:در مورد درس حسابداری صنعتی بفرمایید.
پاسخ:حسابداری صنعتی 1 را از کتاب دکتر عثمانی و قاسم زاده خواندم. همچنین کتابهای صنعتی 1و 2 و3 اسکندری و نیز تستهای حسابداری صنعتی اسکندری را نیز مطالعه کردم.
تستهای حسابداری صنعتی مصدر و نیز مجموعه حسابداری صنعتی دکتر اعتمادی از انتشارات سنجش تکمیلی را مطالعه کردم.


سوال:چه منابعی را برای درس حسابرسی خواندید.
پاسخ: من منابع زیادی را برای این درس خواندم اما نتیجه عالی را نگرفتم. من کتاب اصول حسابرسی سازمان جلد اول. اصول حسابرسی جلد دوم فصل 1 و 2 فصل آخر را خواندم
همچنین کتاب حسابرسی دکتر مهرانی و ابراهیمی(انتشارات اندیشه سازان) را مطالعه کردم. جزوه های درسی دکتر حساس یگانه و هشی و جزوه گردآوری شده امیر اصلانی و نشریه 124 سازمان را مطالعه کردم.


سوال:برای درس زبان چه منابعی را خواندید.
پاسخ: من در مورد زبان تخصصی تلاش زیادی نکردم زیرا از پیش برای این درس آماده بودم. اما برای زبان عمومی کتاب 504 اسنشال وردز و نیز کتاب آرمان شرقی از انتشارات نگاه دانش را خواندم که بسیار مفید بود.


سوال:در مورد ریاضی و آمار چطور.
پاسخ: ریاضی و آمار هادی رنجبران. آمار عادل آذر و مومنی دو جلد انتشارات سمت و در نهایت تستهای آمار و کاربرد آن در مدیریت آذر و دیگران انتشارات سنجش تکمیلی


سوال:در مورد درس حسابداری دولتی تلاشی کردید؟
پاسخ.علیرغم وقت یک ماه ای که برای این کار اختصاص دادم اما در نهایت یک تست آن را غلط زدم. من فکر می کنم اگر کسی کتاب مروری جامع بخش دولتی را مطالعه می کرد کافی بود.


سوال:نحوه مطالعه و برنامه ریزی درسی خود را بفرمایید.
پاسخ: من حدوداً یک ماه از تابستان آن سال را به ریاضی و مرور حسابدار مالی در حد 25 درصد اختصاص دادم. اما شروع جدی مطالعه از مهرماه آغاز شد. ابتدا ریاضی را خواندم و سپس با مطالعه آمار تستهای ریاضی را نیز می زدم.
من دروس مختلف را خلاصه نویسی می کردم و برای زبان کلمات تخصصی را به دیوار اتاق آویز کرده بودم و آن را مرور می کردم.
از مهرماه 1 ماهه صنعتی را تمام کردم. سپس حسابرسی را از اواسط آبان شروع و تا اواخر آذر ادامه دادم. در ابتدا تست حسابرسی نمی زدم اما بعدا حدود یک ماه تست کار کردم. مطالعه استانداردهای حسابداری نیز حدوداً دو ماه طول کشید. به طور متوسط روزانه 6 ساعت اما مفید درس خواندم. و فکر می کنم مطالعه کتاب های متعدد در دوره سه ساله به من کمک بسیار زیادی کرد به خصوص مالی که از راهنمائی های جناب آقای دکتر خواجوی و دکتر خدارحمی در معرفی منابع بهره بردم. در پایان صحبت با اساتید مختلف و نیز اخذ مشاوره فراوان از آنها به خصوص دکتر بهروز خدارحمی عامل مهمی در موفقیت من بود.

در پایان اززحمات کلیه اساتید(اساتید ذکر شده و اساتید محترم دانشگاه شیراز) که مشوق بنده بودند کمال تشکر را دارم.