رتبه های برتر کنکور ارشد حسابداری معمولا در دانشگاههای تهران، علامه طباطبائی و شهید بهشتی پذیرفته می شوند.قبولی های سال 86 این سه دانشگاه را می توانید در بخش ادامه مطلب ببینید.

رتبه

زبان

ریاضی

مالی

صنعتی

حسابرسی

میانگین

معدل

محل قبولی

۱

۱۶.۶

۷۴.۱

۸۲.۷

۷۶.۶

۷۷.۷

۶۷.۶۸

۱۸.۸۶

علامه طباطبائی

۲

۴۹

۶۹

۸۶

۷۰

۶۱

۶۸.۷۵

۱۷.۴۵

علامه طباطبائی

۳

۱۷.۷

۷۹.۱

۷۴.۷

۷۳.۳

۴۸.۸

۶۱.۷۵

۱۶.۶۸

تهران

۴

۱۸

۶۷

۶۸

۷۵

۷۶

۶۱.۹۲

۱۹.۱۸

تهران

۵

۱۰

۵۴

۷۱

۷۳

۷۱

۵۶.۹۲

۱۸.۲۴

تهران

۶

۱

۶۶

۶۸

۶۲

۸۰

۵۷.۳۳

۱۷.۴۳

تهران

۷

۰

۷۱.۶

۵۸.۶

۶۲.۲

۸۳.۳

۵۶.۸۰

۱۸.۵۱

تهران

۸

۰

۶۵

۵۷.۴

۸۳.۳

۷۳.۳

۵۶.۷۰

۱۸.۰۷

تهران

۹

۸

۶۶

۷۷

۵۱

۶۴

۵۶.۲۵

۱۸.۰۹

تهران

۱۰

۱۸

۶۸

۶۵

۷۸

۶۳

۵۹.۷۵

۱۵.۸

علامه طباطبائی

۱۲

۴۵

۴۷

۶۶.۶

۶۶.۶

۶۱.۲

۵۷.۲

۱۶.۵۴

علامه طباطبائی

۱۳

۳۸

۷۱

۵۲

۵۶

۶۱

۵۶.۵۸

۱۵.۸۱

شهید بهشتی

۱۴

۵

۵۳

۷۹

۵۷

۶۷

۵۴.۵۰

۱۷.۴۳

تهران

۱۵

۳.۳۳

۵۷

۶۵

۷۲

۶۳

۵۳.۵۶

۱۷.۹۱

شهید بهشتی

۱۶

۱

۵۹

۷۱

۶۱

۶۹

۵۴.۳۳

۱۷.۹۱

شهید بهشتی

۱۷

۴

۶۲

۵۷

۷۴

۶۴

۵۳.۴۲

۱۸.۵

علامه طباطبائی

۱۸

۳۴

۶۰

۶۷

۶۲

۴۷

۵۵.۵۸

۱۷.۵

شهید بهشتی

۱۹

۰

۵۷.۵

۷۲.۴

۵۸.۸

۷۳.۳

۵۴.۴۹

۱۷.۰۹

شهید بهشتی

۲۰

۵۲

۴۲

۶۰

۶۵

۵۵

۵۴.۱۷

۱۷.۵

شهید بهشتی

۲۱

۰

۶۹.۳

۶۹.۹

۵۳.۳

۶۰

۵۳.۶۸

-

شهید بهشتی

۲۲

۰

۶۷

۵۶

۶۳

۷۱

۵۳.۰۸

۱۷.۰۶

شهید بهشتی

۲۴

۰

۶۰

۶۵

۶۰

۶۱

۵۱.۴۲

۱۸.۹۷

شهید بهشتی

۳۷

۰

۷۳.۳

۵۵

۶۰

۵۷.۵

۵۱.۶۶

۱۹.۵

شهید بهشتی

 


دانشگاه تهران : ۹ نفر پذیرش داشته است که ۱ نفر سهمیه شاگرد اولی دانشگاه تهران می باشد.رتبه ۱۴  سهمیه شاگرد اولی داشته است.

دانشگاه علامه طباطبائی : ۹ نفر پذیرش داشته است که ۲ نفر سهمیه شاگرد اولی دانشگاه علامه می باشند.۱نفر با سهمیه خاص قبول شده است.رتبه ۱۷ با سهمیه شاگرد اولی قبول شده است.رتبه ۱۱ نیز در این دانشگاه قبول شده  است که درصدهای ایشان نیامده است.

دانشگاه شهید بهشتی : ۱۳ نفر پذیرش داشته است که ۲ نفر سهمیه شاگرد اولی این دانشگاه را داشتند.۱ نفر با سهمیه خاص قبول شده است.رتبه ۳۷ با سهمیه شاگرد اولی قبول شده است.

توجه داشته باشید که به خاطر بالا بودن سطح سوالات سال ۸۶ میانگین درصدها کاهش پیدا کرد.لذا در کنکورهای آتی اگر سطح سوالات بالا بود به درصدهای سال ۸۶ و اگر سطح سوالات متوسط و معمولی بود به درصدهای سال ۸۵ مراجعه کنید.