برای دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد حسابداری سالهای 1385 و 1386 و 1387 از لینک های زیر استفاده کنید.

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد حسابداری سالهای 1385

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد حسابداری سالهای 1386

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد حسابداری سالهای 1387

برای دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد حسابداری سال 1388 از لینک های زیر استفاده کنید.

دفترچه اختصاصی

دفترچه عمومی

برای دریافت کلید سوالات 88 هم می توانید از آدرس زیر استفاده کنید.

کلید سوالات